Dla osób fizycznych

Obsługa osób fizycznych

 

„Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Nawrocka Radca Prawny” świadczy  profesjonalną  i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich problemów natury prawnej  oraz w zakresie dochodzenia roszczeń.Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje swoim zakresem:

 

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism, wezwań


Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • alimenty
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z małoletnim dzieckiem
 • rozwody i separacje
 • podziały majątku małżeńskiego
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • rozwiązanie przysposobienia


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prowadzenie spraw dotyczących sporów pracowniczych
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób pracowniczych
 • sporządzanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich


Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń
 • ochrona dóbr osobistych
 • skargi pauliańskie
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego


Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych


Prawo konsumenckie

 • spory na tle reklamacji, gwarancji, rękojmi


Pomoc i wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach  komunikacyjnych i dochodzenie odszkodowań  w przypadku szkody w wypadkach komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniedbań urzędników państwowych i samorządowych

 • z tytułu usług turystycznych
 • z tytułu umów ubezpieczeniowych
 • odwołania od decyzji organów rentowych (KRUS, ZUS)
 • z czynów niedozwolonych
 • błędy lekarskie
 • ochrona dóbr osobistych
 • z tytułu  § 46 Kodeksu Karnego

Dotyczy to spraw  nowych (szkoda nie została jeszcze zgłoszona),  jak i bieżących  (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonych już decyzją zakładu ubezpieczeń (gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania). Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi.


Prawo spadkowe

 • obsługa w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku oraz umów dotyczących spadku
 • doradztwo w zakresie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe


Prawo obrotu nieruchomościami

 • negocjacje w sprawach dotyczących nieruchomości
 • kompleksowa obsługa nieruchomości w zakresie wpisu w księgę wieczystą
 • reprezentacja w sprawach dotyczących nieruchomości,  w tym między innymi: zasiedzenia, przywrócenia posiadania, zniesienia współwłasności, sprawy własnościowe, służebności, użytkowanie wieczyste, eksmisje
 • uregulowania stanu prawnego nieruchomości

 

Usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon)
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, itd.)
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego lub oskarżyciela posiłkowego, przed sądami powszechnym i administracyjnymi